บทบาทหน้าที่เลขานุการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายเลขานุการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการธนาคาร และให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคารและเลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารด้วย โดยมีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
 
  1. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการธนาคารตามที่กฎหมายกำหนดและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
  2. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการธนาคาร และจัดทำรายงานการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมด้วย
  4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามที่ต้องทราบเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อกรุงศรี
  5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  6. ประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
 
 
รายละเอียดประวัติ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของธนาคาร และการอบรมของเลขานุการธนาคาร
(141 kB)
 
 
โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว กรุงศรีได้ส่งเสริมให้เลขานุการธนาคารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่จาก IOD และหน่วยงานอื่น อาทิ Company Secretary Program (CSP), Board Reporting Program (BRP), Director Certification Program (DCP), Corporate Governance for Executive (CGE) และเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ The Demanding and Changing Role of Corporate Secretaries และ Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard รวมทั้งการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเลขานุการบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย สำหรับในปี 2560 เลขานุการธนาคารได้เข้าอบรมหลักสูตร Master Class “Corporate Governance and Director Duties Excellence 2017”

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ