โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/215a3757-75da-45f3-8783-42cbaea36814/tongurai-limpiti.jpg.aspx
นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

  • MBA., University of Wisconsin, Madison, USA
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง - บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ - บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
2561 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา - กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ - คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ - คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมการทางอิเล็กทรอนิกส์
2562 – ธ.ค. 2562
กรรมการอิสระ - CIMB Group
2561 – ธ.ค. 2562
ที่ปรึกษา - SCB ABACUS
2560 – ธ.ค. 2562
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2559 – 2561
ประธานกรรมการ - บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง
2557 – 2559
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบัน - ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2544 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2558 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program Update (DCPU)
ปี 2558 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Chartered Director Class, Board that Make a Difference
ปี 2562 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Advance Audit Committee Program (AACP)
ปี 2563 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
ปี 2563 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Chairman Program (RCP)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ