โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/98ff1c89-9246-40d0-96f4-4f1f1b7879e7/Virat-P.jpg.aspx
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

  • BA. in Economics and Business Administration, Adams State College, Colorado, USA
  • Executive Development Program, Princeton University, USA
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Multinational Finance สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528
  • Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
  • สัมมนาหัวข้อ “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
  • สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
  • IT Security Trend Update ปี 2561
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
  • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
24 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
21 พ.ค. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ธ.ค. 2541 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
21 ก.พ. 2550 - 31 ต.ค. 2561
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2545 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2547 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2551 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ปี 2557 (ปีที่เข้ารับการอบรม)     
Director Certification Program Update (DCPU)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ