โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล


/bank/getmedia/bae872a3-fbc6-4db9-9572-396ee76e2560/Nopporn-P.jpg.aspx
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
  • CG Forum 2/2559 "สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ" ปี 2559
  • สัมมนาหัวข้อ “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
  • สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
  • IT Security Trend Update ปี 2561
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
  • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
28 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
20 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
17 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
22 ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ - บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
14 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
22 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
19 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์
8 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ซีเคเอส โฮลดิ้ง
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ซุปเปอร์ แอสเซทส์
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ซี.เค.อาร์
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ไทยลำเลียง
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ไทยแป้งมันผลิตกรรม
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ไซเบอร์ เวนเจอร์
9 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เขาเขียวคันทรี่คลับ
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. สยามภูริมงคล
1 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. แกรนด์ ฟอร์จูน
21 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. จี แอล แอสเซทส์
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
10 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - BBTV Alliance Ltd.
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - BBTV Bond Street Building Ltd.
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ไอทีบีซี บิซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - BBTV International Holdings Co., Ltd.
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. ซันไรส์ อีคิวตี้
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. บีบีทีวี เอ็คควิตี้
6 พ.ค. 2558 - 19 เม.ย. 2559
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
8 เม.ย. 2553 - 1 ม.ค. 2557
กรรมการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2546 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2552 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2553 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2553 (ปีที่เข้ารับการอบรม)  
Director Certification Program (DCP)
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)    
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ปี 2558 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
ปี 2560 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ