โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล


/bank/getmedia/bae872a3-fbc6-4db9-9572-396ee76e2560/Nopporn-P.jpg.aspx
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
 • CG Forum 2/2559 "สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ" ปี 2559
 • สัมมนาหัวข้อ “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
 • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
 • สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
 • IT Security Trend Update ปี 2561
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
 • Agile Leadership for Board of Directors ปี 2562
1 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
28 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
20 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
6 พ.ค. 2558 - 19 เม.ย. 2559
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
17 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
22 ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง - บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
14 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)
22 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)
19 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ และเลขานุการ - มูลนิธิกรุงศรี
19 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์
8 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ซีเคเอส โฮลดิ้ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ซุปเปอร์ แอสเซทส์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ซี.เค.อาร์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ไทยลำเลียง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ไทยแป้งมันผลิตกรรม
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ไซเบอร์ เวนเจอร์
9 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. เขาเขียวคันทรี่คลับ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. สยามภูริมงคล
1 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. แกรนด์ ฟอร์จูน
21 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. จี แอล แอสเซทส์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. บีบีทีวี โปรดัคชันส์
10 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - BBTV Alliance Ltd.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - BBTV Bond Street Building Ltd.
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ไอทีบีซี บิซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - BBTV International Holdings Co., Ltd.
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. ซันไรส์ อีคิวตี้
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. บีบีทีวี เอ็คควิตี้
ปี 2546 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2552 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2553 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2553 (ปีที่เข้ารับการอบรม)  
Director Certification Program (DCP)
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)    
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ปี 2558 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
ปี 2560 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ