โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/f2cf37f4-25e7-44ab-94ed-54d445af424b/khun-vasin.jpg.aspx
นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Ph.D. in Technology Management, Stevens Institute of Technology
  • Master of Engineering, Stevens Institute of Technology
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
25 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
25 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562 และ 17 ส.ค. - 30 พ.ย. 2558
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2562
ผู้บริหารสายงานพัฒนาองค์กร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ธ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานบริหารความสัมพันธ์กับธุรกิจ 1 - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ต.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
17 ส.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
17 ส.ค. - 30 พ.ย. 2558
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
17 ส.ค. - 30 ก.ย. 2558
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานสรรหาและพัฒนาศักยภาพพนักงาน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
ผู้บริหารสายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ต.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและโครงการพิเศษ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
22 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ