โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/462d280f-e794-454b-902f-3f6df566e8e0/Voranuch-D.jpg.aspx
นางวรนุช เดชะไกศยะ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
  • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559
รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานกำกับการบริการและบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2558
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
28 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บลจ. กรุงศรี
22 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง)
27 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. กรุงศรี ฟินโนเวต
3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
พ.ย. 2552 - 30 ส.ค. 2562
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
21 เม.ย. 2558 - 6 พ.ค. 2561
กรรมการ - บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
พ.ย. 2552 - 12 ก.พ. 2558
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
 
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Finance for Non-Finance Director (FND)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ