โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/462d280f-e794-454b-902f-3f6df566e8e0/Voranuch-D.jpg.aspx
นางวรนุช เดชะไกศยะ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
  • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559
รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานกำกับการบริการและบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2558
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
25 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ - หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด
28 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บลจ. กรุงศรี
22 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง)
9 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ - บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
27 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. กรุงศรี ฟินโนเวต
3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
พ.ย. 2552 - 30 ส.ค. 2562
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
21 เม.ย. 2558 - 6 พ.ค. 2561
กรรมการ - บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
พ.ย. 2552 - 12 ก.พ. 2558
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
 
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Finance for Non-Finance Director (FND)
ปี 2558 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
ปี 2559 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Driving Company Success with IT Governance (ITG)
ปี 2560 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Board Matters and Trends (BMT)
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
ปี 2562 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Board that Make a Difference (BMD)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ