โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/4f76e80e-4fae-4862-ba15-4672aecd254c/Phawana-M.jpg.aspx
นางสาวภาวนา เนียมลอย
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • LL.M. Harvard Law School, USA
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
18 พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
27 มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
11 ก.ค. 2550 - 4 ม.ค. 2558
รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ย. 2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการ - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
Finance for Non-Finance Director (FND)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ