โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/79cc0db5-8ef2-4b46-95b7-4addef1c5c5d/Pornsanong-T.jpg.aspx
นายพรสนอง ตู้จินดา
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ / รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Master of Business Administration (Finance and Management), Babson College, Massachusetts, USA
  • BA. (Economics and Political Science), The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
  • สัมมนาหัวข้อ “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
  • IT Security Trend Update ปี 2561
  • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
24 ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พ.ค. - 27 พ.ย. 2561 และ 5 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พ.ค. - 27 พ.ย. 2561
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. - 15 ต.ค. 2561
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ธ.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2560
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ธ.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2560
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2558
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 1 - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. 2557 - 1 เม.ย. 2558
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ต.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2558
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2558
กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
23 เม.ย. - 8 พ.ย. 2561
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
พ.ย. 2552 - 15 มี.ค. 2558
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
ปี 2547 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2551 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ