โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/ed18df9e-750b-42d9-ba9b-4f7488ff8fe9/Noriaki-G.jpg.aspx
นายโนริอากิ โกโตะ
รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  • Master of Business Administration, Graduate School of Business, The University of Chicago, USA
  • Bachelor of Arts (Law), School of Law, Waseda University, Japan
  • Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
  • Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
  • Seminar on “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
  • IT Security Trend Update ปี 2561
15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
Senior Managing Executive Officer - Mitsubishi UFJ Financial Group
16 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก - มูลนิธิกรุงศรี
5 ม.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2557 - 14 พ.ค. 2562
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
28 พ.ค. 2558 - 23 มิ.ย. 2559
ประธานกรรมการ - บลจ. กรุงศรี
14 พ.ค. 2557 - 27 พ.ค. 2558
กรรมการ - บลจ. กรุงศรี
ส.ค. - ธ.ค. 2556
Executive Officer & General Manager, Global Planning Division - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (Tokyo, Japan)
ก.ค. 2555 - ส.ค. 2556
Executive Officer & General Manager, Americas Holdings Division - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (New York, USA)
ก.พ. 2552 - มิ.ย. 2555
Executive Officer & General Manager, Corporate Governance Division for the U.S. - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (New York, USA)
ก.ค. 2554 - ส.ค. 2556
Executive Officer & General Manager, Americas Holdings Division - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (New York, USA)
ต.ค. 2553 - ส.ค. 2556
Executive Officer & General Manager, Planning Division for the Americas - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (New York, USA)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ