โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/1265fe62-fca2-4a00-a051-9fb988812fa1/Karun-K.jpg.aspx
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

 • MA., (International Trade), Syracuse University, NY, USA (USAID Scholarship)
 • BCA., Victoria University of Wellington, New Zealand (Colombo Plan Scholarship)
 • ปรอ. รุ่นที่ 8 (วปรอ. 388)
 • ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
 • Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
 • สัมมนาหัวข้อ “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
 • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
 • สัมมนาหัวข้อ “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
 • Krungsri Executive Forum: ผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล 2561
 • สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
 • IT Security Trend Update ปี 2561
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
1 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
9 เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
9 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. สหมิตรเครื่องกล
8 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ - มูลนิธิกรุงศรี
16 ม.ค. 2560 – 7 ต.ค. 2562
กรรมการ - มูลนิธิกรุงศรี
21 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
28 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ - คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2562
กรรมการ - สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
9 เม.ย. 2551 – 30 มิ.ย. 2562
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พ.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2562
กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
ก.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2562
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
ก.พ. 2553 – 30 มิ.ย. 2562
กรรมการอิสระ - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
26 มิ.ย. 2556 – 31 ต.ค. 2560
กรรมการกำกับดูแลกิจการ - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
พ.ย. 2555 – 31 ต.ค. 2560
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
ก.พ. 2553 – ก.ย. 2560
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
พ.ย. 2549 – 20 ม.ค. 2562
กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ค. 2551 – ต.ค. 2560
ประธานกรรมการบริหาร - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
เม.ย. 2552 – เม.ย. 2558
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2551 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of Compensation Committee (RCC)
ปี 2552 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2552 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Financial Statements for Directors (FSD)
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ปี 2560 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Briefing “Sleeping Giants of Succession”
ปี 2560 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
ปี 2562 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ