โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/de53dfc3-3ded-41b1-b00d-b207603f2be6/Duangdao-W.jpg.aspx
นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานการเงิน / กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาหัวข้อ “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560
 • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
 • Seminar on “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
 • IT Security Trend Update ปี 2561
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
 • CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) “How important are intangible assets impairments?”,“How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” ปี 2562
 • CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session) ปี 2562
 • Deloitte CFO Vision Conference Bangkok ปี 2562
 • PwC Thailand’s 2019 Symposium ปี 2562
28 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานการเงิน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
22 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง)
27 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. กรุงศรี ฟินโนเวต
12 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด
29 พ.ค. 2558 - มี.ค. 2562
กรรมการ - บจก. เงินติดล้อ
26 พ.ย. 2558 - 27 เม.ย. 2561
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
พ.ย. 2552 - 14 พ.ค. 2560
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส
4 พ.ค. 2559 - 4 พ.ค. 2560
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง
21 เม.ย. 2558 - 3 พ.ค. 2560
กรรมการ - บจก. บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
ม.ค. 2556 - 29 ก.พ. 2559
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
1 ก.พ. 2556 - 6 ม.ค. 2558
รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มงานการเงิน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. 2556 - 4 ม.ค. 2558
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Risk Management Committee Program (RMP)
ปี 2558 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
ปี 2560 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Boards Matters and Trends (BMT) 
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Strategic Board Master Class (SBM)
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
ปี 2562 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Boards that Make a Difference (BMD)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ