โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/1265fe62-fca2-4a00-a051-9fb988812fa1/Karun-K.jpg.aspx

นายการุณ กิตติสถาพร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

/bank/getmedia/ed18df9e-750b-42d9-ba9b-4f7488ff8fe9/Noriaki-G.jpg.aspx

นายโนริอากิ โกโตะ

รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

/bank/getmedia/9009ee0d-5d21-4008-bde0-72799f0d3e16/seiichiro-akita.jpg.aspx

นายเซอิจิโระ อาคิตะ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

/bank/getmedia/2183aac8-2c8a-4d61-a7b9-6d9c520685ae/matsuda-toru.jpg.aspx

นายโทรุ มัตสึดะ

กรรมการ / กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

/bank/getmedia/6b1ec84c-fe30-4d78-96c2-4dfcb222e498/khun-junko-kawano.jpg.aspx

นางสาวจุนโกะ คาวาโนะ

กรรมการ

/bank/getmedia/81ac4b0b-0af1-46d9-a6d5-198b2a67dc22/Potjanee-T.jpg.aspx

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

/bank/getmedia/98ff1c89-9246-40d0-96f4-4f1f1b7879e7/Virat-P.jpg.aspx

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

/bank/getmedia/7616f56c-a47f-4fed-a558-05bd9b182295/dr-jamlong.jpg.aspx

ดร. จำลอง อติกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

/bank/getmedia/215a3757-75da-45f3-8783-42cbaea36814/tongurai-limpiti.jpg.aspx

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

/bank/getmedia/bae872a3-fbc6-4db9-9572-396ee76e2560/Nopporn-P.jpg.aspx

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

/bank/getmedia/79cc0db5-8ef2-4b46-95b7-4addef1c5c5d/Pornsanong-T.jpg.aspx

นายพรสนอง ตู้จินดา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ / รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

/bank/getmedia/de53dfc3-3ded-41b1-b00d-b207603f2be6/Duangdao-W.jpg.aspx

นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานการเงิน / กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

 

เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ