โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/7616f56c-a47f-4fed-a558-05bd9b182295/dr-jamlong.jpg.aspx
ดร. จำลอง อติกุล
กรรมการตรวจสอบ

  • Ph.D. in City and Regional Planning, Cornell University, USA
  • Master of Commerce in Economics, University of Auckland, New Zealand
  • Bachelor of Commerce and Administration in Economics, Victoria University of Wellington, New Zealand
  • IT Security Trend Update ปี 2561
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
1 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
13 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ - บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. อาร์ ซี แอล
2549 - 2556
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. อาร์ ซี แอล
1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2562
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2557 - 2560
กรรมการนโยบายการเงิน - ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Chairman Program (RCP)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ