โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ


/bank/getmedia/81ac4b0b-0af1-46d9-a6d5-198b2a67dc22/Potjanee-T.jpg.aspx
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • MBA., Syracuse University, NY, USA (USAID Scholarship)
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Advanced General Insurance Program, Swiss Insurance Training Center, Switzerland (Swiss Re Scholarship)
 • Certificate of Advanced Management Program, Australian Management College, Australia (COLOMBO Scholarship)
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
 • วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
 • Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
 • CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ปี 2559
 • Seminar on “Cyber Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
 • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
 • Seminar on “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
 • IT Security Trend Update ปี 2561
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
25 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - บมจ. ยูนิเวนเจอร์
20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ - บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
16 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ - มูลนิธิกรุงศรี
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน 
กรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3 พ.ค. 2559 - 13 พ.ย. 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
25 เม.ย. 2559 - 13 พ.ย. 2560
กรรมการอิสระ - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
29 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2560
กรรมการ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559
กรรมการอิสระ - บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - สภาปฏิรูปแห่งชาติ
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ปี 2545 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program (DCP)
ปี 2549 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Chairman Program (RCP)
ปี 2550 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Role of the Compensation Committee Program (RCC)
ปี 2553 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Program (ACP)
ปี 2554 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MFR, MIR)
ปี 2556 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ปี 2557 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Director Certification Program Update (DCPU)
ปี 2559 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Driving Company Success with IT Governance (ITG)
ปี 2559 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What is it for you”
ปี 2561 (ปีที่เข้ารับการอบรม)
IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ