ความคืบหน้า/ข้อมูลที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์


การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประกาศวันที่ : 07 มกราคม 2558
 (100 kB)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
ประกาศวันที่ : 05 มกราคม 2558
 (135 kB)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การค้ำประกันจากผู้ถือห้นรายใหญ่)
ประกาศวันที่ : 05 มกราคม 2558
 (133 kB)
การควบรวมกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
ประกาศวันที่ : 05 มกราคม 2558
 (110 kB)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
ประกาศวันที่ : 17 ธันวาคม 2557
 (206 kB)
เปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประกาศวันที่ : 09 พฤษภาคม 2557
 (401 kB)
การลาออกก่อนครบวาระของกรรมการธนาคาร การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนที่ และการปรับโครงสร้างการบริหารงานของธนาคาร
ประกาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2556
 (452 kB)
การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ประกาศวันที่ : 09 ธันวาคม 2556
 (1001 kB)
นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6 ข)
ประกาศวันที่ : 06 ธันวาคม 2556
 (287 kB)
ชี้แจงเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประกาศวันที่ : 06 ธันวาคม 2556
 (534 kB)
<1     2>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ