คะแนนเสียงและคลิปวิดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107

ระเบียบวาระการประชุม คะแนนเสียง คลิปวิดีโอ
แนะนำกรรมการและผู้บริหาร - คลิป
วิธีการลงคะแนนเสียง - คลิป
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 คลิป
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 - คลิป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คลิป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล คลิป
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้   คลิป
  1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (กรรมการอิสระ)  
  2. นายโนริอากิ โกโจะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
  3. นางสาวจุนโกะ คาวาโนะ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
  4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คลิป
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี คลิป
วาระที่ 8 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ของธนาคาร คลิป
วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร คลิป
วาระที่ 10 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 - คลิป
วาระที่ 11 รับทราบการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เรื่องการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำกัด (KSF) มายังธนาคาร โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) - คลิป
ตอบข้อซักถาม - คลิป

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ