คะแนนเสียงและคลิปวิดีโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106

ระเบียบวาระการประชุม คะแนนเสียง คลิปวิดีโอ
แนะนำกรรมการและผู้บริหาร - คลิป
วิธีการลงคะแนนเสียง - คลิป
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คลิป
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2560 - คลิป
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 - คลิป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คลิป
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล คลิป
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้   คลิป
  1. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช (กรรมการอิสระ)  
  2. นายพรสนอง ตู้จินดา (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
  3. นายทาเคชิ โอกาซาวารา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
  4. นายทาคาโยชิ ฟุตาเอะ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คลิป
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี คลิป
ตอบข้อซักถาม - คลิป

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ