หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ปี 2562)


หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 (3.7 MB)
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 • สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
(428 kB)
 • สำหรับวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2561
(9.5 MB)
 • สำหรับวาระที่ 4 ข้อมูลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล
(108 kB)
 • สำหรับวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
(368 kB)
 • สำหรับวาระที่ 6 ข้อมูลโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562
(123 kB)
 • สำหรับวาระที่ 7 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
(206 kB)
 • สำหรับวาระที่ 8 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ของธนาคาร
(89 kB)
 • สำหรับวาระที่ 9 ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร
(143 kB)
 • สำหรับวาระที่ 11 ข้อมูลการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 104 เรื่องการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จำกัด (KSF) มายังธนาคาร โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
(104 kB)
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 • หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
(141 kB)
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(196 kB)
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (สำหรับ Custodian)
(202 kB)
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
(153 kB)
 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(139 kB)
 • ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(162 kB)
 • ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
(126 kB)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม
(143 kB)
 • แผนที่สถานที่จัดประชุม
(2.2 MB)

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ