หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ปี 2561)


หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 (4.7 MB)
เอกสารประกอบวาระการประชุม
 • สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
(428 kB)
 • สำหรับวาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2560
(10.6 MB)
 • สำหรับวาระที่ 5 ข้อมูลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล
(129 kB)
 • สำหรับวาระที่ 6 รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
(326 kB)
 • สำหรับวาระที่ 7 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ปี 2561
(127 kB)
 • สำหรับวาระที่ 8 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี
(197 kB)
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 • หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
(106 kB)
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(97 kB)
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (สำหรับ Custodian)
(133 kB)
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
(152 kB)
 • ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(139 kB)
 • ข้อมูลของกรรมการธนาคารที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(147 kB)
 • ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
(120 kB)
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม
(140 kB)
 • แผนที่สถานที่จัดประชุม
(2.2 MB)

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ