การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (ปี 2563)


  • กำหนดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
  • การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 สามารถรับชมได้ที่ https://app.inventech.co.th/BAY_AGM/
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (1.3 MB)
คะแนนเสียงและคลิปวิดีโอ คลิก  
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น คลิก  
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม / ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อตอบในที่ประชุม (ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 (86 Kb)
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเข้าร่วมประชุม (149 Kb)
แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (152 Kb)
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (1.9 MB)
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(144 Kb)
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address)
(จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
(187 Kb)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ปรากฏ ว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
(116 Kb)

 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ