การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (ปี 2563)


คณะกรรมการธนาคารมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 ที่กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่เดิมธนาคารมีแผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 

 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ