การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 (ปี 2563)


กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล (1.9 MB)
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(144 Kb)
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address)
(จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
(187 Kb)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ปรากฏ ว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
(116 Kb)

 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ