การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 (ปี 2562)


  • กำหนดส่งหนังสือบอกล่าวนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
  • หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้เลขานุการธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
  • วันประชุมผู้ถือหุ้น: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107 (1.7 MB)
คะแนนเสียงและคลิปวิดีโอ คลิก  
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น คลิก  
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อตอบในที่ประชุม / ขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
(ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)
(85 Kb)
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล (1.8 MB)
เคล็ด(ไม่)ลับ: สำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(จัดทำโดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(144 Kb)
การแจ้งที่อยู่หลักในการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address)
(จัดทำโดย: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
(187 Kb)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
(สิ้นสุดระยะเวลาการให้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด)
(116 Kb)

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ