นโยบายการจ่ายเงินปันผล


โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นลำดับแรก และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 
หน่วย: บาท: หุ้น
ปี เงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
เงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินปันผลรวม กำไรต่อหุ้น
(บาท)
2561 0.40 0.45 0.85 3.37
2560 0.40 0.45 0.85 3.16
2559 0.40 0.45 0.85 2.91
2558 0.40 0.40 0.80 2.54
2557 0.40 0.40 0.80 2.33
2556 0.40 0.40 0.80 1.95
2555 0.40 0.40 0.80 2.41
2554 0.35 0.35 0.70 1.53
2553 0.22 0.35 0.57 1.45
2552 0.15 0.18 0.33 1.10
2551 0.15 0.15 0.30 0.83
2550 - - - (0.76)
2549 - 0.20 0.20 0.58
2548 0.40 0.40 0.80 2.10
2547 - - - 1.64
2546 - - - 1.39
 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ