ข้อมูลนำส่งตลาดหลักทรัพย์


เรียงตาม: ชื่อ วันที่ ขนาด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (586 kB)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (370 kB)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (2.1 MB)
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (สอบทานแล้ว)
ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2561
 (319 kB)
การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และแบบ F24-1
ประกาศวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
 (2.3 MB)
แจ้งการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III - Pillar III ณ 30 มิถุนายน 2561
ประกาศวันที่ : 29 ตุลาคม 2561
 (181 kB)
ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2561
 (1.2 MB)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2561
 (590 kB)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2561
 (350 kB)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
ประกาศวันที่ : 18 ตุลาคม 2561
 (57 kB)
<1     2    3    4    5    6    7    8    9    10...>

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ