ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป


งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
2557 2558 2559 2560 ก.ย. 2561
สินทรัพย์
1,211,362 1,705,517 1,883,188 2,088,772 2,093,284
เงินให้สินเชื่อ
1,012,761 1,303,454 1,448,882 1,550,404 1,666,879
เงินฝาก
837,556 1,046,290 1,108,288 1,319,229 1,376,585
หนี้สิน
1,079,692 1,514,769 1,674,420 1,862,785 1,855,507
ส่วนของผู้ถือหุ้น
131,670 190,748 208,768 225,987 237,777
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 9 เดือน)    
รายได้ดอกเบี้ย
74,609 81,946 85,925 94,998 79,041
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
26,665 25,596 23,948 26,463 23,447
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
47,944 56,350 61,977 68,535 55,594
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
19,191 22,670 24,142 26,341 21,298
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
4,421 5,440 5,967 6,666 5,669
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
14,770 17,230 18,175 19,675 15,629
รายได้อื่น
8,046 9,193 11,335 12,270 9,873
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/
22,816 26,423 29,510 31,945 25,502
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/
70,760 82,773 91,487 100,480 81,096
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
34,300 38,947 43,080 48,210 37,865
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ
36,460 43,826 48,407 52,270 43,231
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
18,106 20,186 21,314 22,970 19,390
ภาษีเงินได้
4,031 4,788 5,409 5,739 4,850
กำไรสุทธิ3/
14,170 18,634 21,404 23,209 18,703
อัตราส่วนทางการเงิน (%)    
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)
1.19 1.28 1.19 1.17 1.19
ผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
11.22 11.59 10.74 10.71 10.80
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
120.92 124.58 130.73 117.52 121.09
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++4/
106.10 114.38 116.90 109.53 110.08
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง5/
14.69 13.63 14.16 15.65 15.50
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
2.79 2.24 2.21 2.05 2.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
133.24 140.55 143.25 148.43 162.07
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม
48.47 47.05 47.09 47.98 46.69
ข้อมูลอื่นๆ    
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
2.33 2.54 2.91 3.16 2.54
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
21.68 25.93 28.38 30.72 32.33
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)
60,741 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/
20,756 22,834 26,886 28,971 30,220
จำนวนสาขา (สาขา)7/
647 676 698 702 701
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ ตุลาคม 2561

หมายเหตุ
1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
3/ การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร
4/ เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน
5/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ
7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 2 สาขา

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 แสดงสาขาจำนวน 701 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 662 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 2 สาขา : เวียงจันทน์ และ สะหวันนะเขต สปป.ลาว
 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ