ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป


งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
2558 2559 2560 2561 ก.ย. 62
สินทรัพย์
1,705,517 1,883,188 2,088,772 2,173,622 2,269,188
เงินให้สินเชื่อ
1,303,454 1,448,882 1,550,404 1,672,018 1,778,561
เงินฝาก
1,046,290 1,108,288 1,319,229 1,426,348 1,495,047
หนี้สิน
1,514,769 1,674,420 1,862,785 1,929,904 2,005,518
ส่วนของผู้ถือหุ้น
190,748 208,768 225,987 243,718 263,670
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 9 เดือน)    
รายได้ดอกเบี้ย
81,946 85,925 94,998 107,132 82,709
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
25,596 23,948 26,463 31,804 25,414
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
56,350 61,977 68,535 75,328 57,295
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
22,670 24,142 26,341 28,999 21,857
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
5,440 5,967 6,666 7,751 5,876
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
17,230 18,175 19,675 21,248 15,981
รายได้อื่น
9,193 11,335 12,270 13,003 19,726
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/
26,423 29,510 31,945 34,251 35,707
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/
82,773 91,487 100,480 109,579 93,002
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
38,947 43,080 48,210 51,741 39,662
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ
43,826 48,407 52,270 57,838 53,340
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
20,186 21,314 22,970 26,180 20,016
ภาษีเงินได้
4,788 5,409 5,739 6,467 6,722
กำไรสุทธิ3/
18,634 21,404 23,209 24,813 26,311
อัตราส่วนทางการเงิน (%)    
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)
1.28 1.19 1.17 1.16 1.58
ผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
11.59 10.74 10.71 10.61 13.89
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
124.58 130.73 117.52 117.22 118.96
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++4/
114.38 116.90 109.53 108.93 111.55
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง5/
13.63 14.16 15.65 15.13 16.46
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
2.24 2.21 2.05 2.08 2.01
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
140.55 143.25 148.43 160.76 167.01
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม
47.05 47.09 47.98 47.22 42.65
ข้อมูลอื่นๆ    
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
2.54 2.91 3.16 3.37 3.58
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
25.93 28.38 30.72 33.13 35.85
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)
73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/
22,834 26,886 28,971 30,933 32,529
จำนวนสาขา (สาขา)7/
676 698 702 705 700
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ
1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
3/ การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร
4/ เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน
5/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ
7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 2 สาขา

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 แสดงสาขาจำนวน 700 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 658 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 2 สาขา : เวียงจันทน์ และ สะหวันนะเขต สปป.ลาว
 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ