ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป


งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
2559 2560 2561 2562 มิ.ย. 63*
สินทรัพย์
1,883,188 2,088,772 2,173,622 2,359,592 2,509,908
เงินให้สินเชื่อ
1,448,882 1,550,404 1,672,018 1,817,877 1,854,738
เงินฝาก
1,108,288 1,319,229 1,426,348 1,566,885 1,698,706
หนี้สิน
1,674,420 1,862,785 1,929,904 2,087,476 2,229,905
ส่วนของผู้ถือหุ้น
208,768 225,987 243,718 272,116 280,003
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี/ 6 เดือน)      
รายได้ดอกเบี้ย
85,925 94,998 107,132 110,455 57,089
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
23,948 26,463 31,804 34,032 14,338
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
61,977 68,535 75,328 76,423 42,751
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
24,142 26,341 28,999 29,652 12,105
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
5,967 6,666 7,751 7,875 3,620
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
18,175 19,675 21,248 21,777 8,485
รายได้อื่น
11,335 12,270 13,003 23,408 7,393
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/
29,510 31,945 34,251 45,185 15,878
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/
91,487 100,480 109,579 121,608 58,629
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
43,080 48,210 51,741 52,169 24,266
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ
48,407 52,270 57,838 69,439 34,363
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- - - - 17,355
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
21,314 22,970 26,180 28,203 -
ภาษีเงินได้
5,409 5,739 6,467 8,104 3,328
กำไรสุทธิ3/
21,404 23,209 24,813 32,749 13,540
อัตราส่วนทางการเงิน (%)      
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)
1.19 1.17 1.16 1.44 1.11
ผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
10.74 10.71 10.61 12.76 9.86
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
130.73 117.52 117.22 116.02 109.19
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++4/
116.90 109.53 108.93 108.37 103.08
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง5/
14.16 15.65 15.13 16.56 16.61
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ
2.21 2.05 2.08 1.98 2.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
143.25 148.43 160.76 163.82 156.22
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม
47.09 47.98 47.22 42.90 41.39
ข้อมูลอื่นๆ      
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
2.91 3.16 3.37 4.45 1.84
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
28.38 30.72 33.13 36.99 38.07
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)
73,558 73,558 73,558 73,558 73,558
จำนวนพนักงาน (คน)6/
26,886 28,971 30,933 33,086 33,282
จำนวนสาขา (สาขา)7/
698 702 705 692 685
ที่มา : งบการเงินรวม
ปรับปรุงข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ
1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
3/ การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร
4/ เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน
5/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ
7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 2 สาขา

* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยไม่ได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินย้อนหลังของไตรมาสก่อนหน้า

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 แสดงสาขาจำนวน 685 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 643 สาขา สาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา และสาขาในต่างประเทศ 2 สาขา : เวียงจันทน์ และ สะหวันนะเขต สปป.ลาว

 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ