ติดต่อนายทะเบียน


นายทะเบียนหุ้นสามัญ (TSD)
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229 2800 โทรสาร : 0 2359 1259
Call center : 0 2229 2888
Website : http://www.tsd.co.th
E-mail : TSDCallCenter@set.or.th
 

งานทะเบียนหุ้นสามัญ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 29
กลุ่มสารสนเทศและทะเบียนหุ้น
โทรศัพท์ : 02-296-4455, 02-296-4437
โทรสาร : 02-683-1460
อีเมล : shareholder@krungsri.com
 

นายทะเบียนหุ้นกู้
หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและตลาดทุน (ปบท.) ชั้น AA
กลุ่มปฏิบัติการด้านตลาดทุน
โทรศัพท์ : 02-296-5689-90 และ 02-296-5695-96
โทรสาร : 02-683-1581, 02-683-1293

พันธบัตร : ตัวแทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-296-4353, 02-296-2000, ต่อ 1621

หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทภายนอกธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ปธล.) ชั้น AA
กลุ่มนายทะเบียนหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-296-2988,02-296-4494, 02-296-2796 และ 02-296-2030
โทรสาร : 02-683-1297, 02-683-1389
 

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ