ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02 296 2977, 02 296 2971
โทรสาร : 02 683 1341
อีเมล : irgroup@krungsri.com
 กลุ่มสารสนเทศและทะเบียนหุ้น (หุ้นสามัญ)
โทรศัพท์ : 02 296 4455, 02 296 4437
โทรสาร : 02 683 1460
อีเมล : shareholder@krungsri.com
 ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินสดและตลาดทุน (หุ้นกู้)
โทรศัพท์ : 02 296 5695, 02 296 5696, 02 296 5934
โทรสาร: 02 683 1582, 02 683 1293
อีเมล: tamo@krungsri.com
  

นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ