เอกสิทธิ์การท่องเที่ยว

lounge

สิทธิพิเศษอัพเกรดชั้นโดยสารของการบินไทย/สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก/เงินลงทุนรวม เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนกับธนาคาร (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ยอดเงินฝาก/เงินลงทุน
(เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน)
การบินไทย
(อัพเกรดบัตรโดยสาร
จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ
และจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง)
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
(อัพเกรดบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็น
ชั้นธุรกิจเท่านั้น)
150 ล้านบาทขึ้นไป ทุกเส้นทางบิน
จำกัดระยะทางสูงสุด 8,300 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงยุโรป
ทุกเส้นทางบิน
จำกัดระยะทางสูงสุด 9,090 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงนิวยอร์ก
10 – 149.9 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,300 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงญี่ปุ่น
เส้นทางเอเชีย
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,180 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงญี่ปุ่น
ธนาคารจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนต่างการอัพเกรดประเภทชั้นโดยสารเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าตั๋วโดยสาร ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ประกันภัย และค่าเชื้อเพลิง
 

บริการห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge / Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค และห้องรับรองพิเศษณ.สนามบินทั่วโลกของ Dragon Pass
 
ยอดเงินฝาก/เงินลงทุน จำนวนสิทธ์การเข้าใช้บริการ (ครั้ง /ปีปฎิทิน)
Royal First Lounge Royal Silk Lounge Dragon Pass
30 ล้านบาทขึ้นไป 2 ครั้ง/ ปี 2 ครั้ง/ ปี 4 ครั้ง/ ปี
5 – 29.9 ล้านบาท / ชำระเบี้ยประกันชีวิต, ประกันชีวิตควบการลงทุน (Krungsri Unit Linked) หรือ ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข - 2 ครั้ง/ ปี 2 ครั้ง/ ปี
 
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ