10 ล้าน


เอกสิทธิ์ประจำปี สำหรับลูกที่มียอดเงินฝากเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท หรือรับสิทธิ์เทียบเท่าเป็นระยะเวลา 3 ปีปฎิทิน เมื่อซื้อประกันชีวิตรวม ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปภายในปีปฎิทิน หรือซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) หรือประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สามารถเลือกรับสิทธิ์ประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน ได้ 1 สิทธิ์กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ