เอกสิทธิ์พิเศษประจำปี

เอกสิทธิ์พิเศษประจำปี 2563 สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีการลงทุนผ่านธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ​มียอดเงินฝากเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 10- 29.99 ล้านบาท
  • ซื้อประกันชีวิตตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ภายใต้ชื่อผู้เอาประกันเดียวกัน ภายในปีปฎิทินเดียวกัน
  • ซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) หรือประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้ผู้เอาประกันเดียวกันและภายในวันเดียวกัน


เอกสิทธิ์พิเศษประจำปี 2563 สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่มียอดเงินฝากเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
 

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ