ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)

Banner

ธุรกรรมนี้เหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย ลักษณะของธุรกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีที่ต่างแตกกัน (Basis Swap) อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกคำนวณบนเงินต้น (Notional Amount) ที่กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่เข้าทำธุรกรรม การชำระราคาที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละช่วงเวลา จะคำนวณจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยในขารับและขาจ่าย (Net Settlement)

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ