ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap)

Banner

ในธุรกรรมนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภาระการรับจ่ายเงินทั้งในส่วนดอกเบี้ยและเงินต้นในสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธุรกรรมนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการกู้เงินหรือลงทุนเป็นสกุลต่างประเทศในระยะเวลาที่แน่นอน และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากทั้งในส่วนอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ