บริการธุรกรรมบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ให้บริการธุรกรรมที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เช่น  FX Forwards, Currency Options, Interest Rate Swap, Cross Currency Swap
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทางธนาคารให้บริการได้จากเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Quick Guide) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดของ 4 ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางธนาคารให้บริการ ดังนี้

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ