บริการการทำธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Krungsri Trade Link)

Banner

Krungsri Trade Link ให้บริการด้านการนำเข้า และการส่งออก ผ่านระบบเครือข่าย Internet เท่ากับเป็นการขยายเวลาให้บริการ ช่วยให้คุณสามารถติดต่อธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศผ่าน Internet หรือบริการ Krungsri TradeLink

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผ่าน Trade Link
  • บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit)
  • บริการโอนเงินออก (Outward Fund Transfer)
  • บริการยืนยันรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Contract Online Confirmation)
  • บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Advising)
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สะดวกในการบันทึกข้อมูล และอนุมัติรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่รวดเร็ว
  • สามารถอนุมัติรายการ เรียกดูข้อมูลและสถานะของรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สะดวก และลดเวลาในการบันทึกข้อมูลเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit) และธุรกรรมโอนเงินออก (Outward Fund Transfer) โดยสามารถบันทึกข้อมูลที่ใช้เป็นประจำเพื่อเรียกใช้ได้ใหม่เมื่อต้องการ
  • สะดวกในการเรียกดูรายการ Forward Contract และสามารถยืนยันรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที
Krungsri Trade Link

ช่องทางการให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5

 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ