บริการสินเชื่อภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Packing Credit under Domestic Letter of Credit)

Banner

บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ขายสินค้าในประเทศเพื่อการซื้อวัตถุดิบและการผลิตสินค้าช่วยให้ธุรกิจการค้าดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว

การบริการ
ธนาคารให้บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยสามารถนำเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC) มาเป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อผู้ขายสามารถเบิกเงินล่วงหน้า เพื่อนำไปซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เมื่อผู้ขายได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อแล้ว จึงนำเงินมาชำระคืนให้กับธนาคารในภายหลัง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD)
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างคล่องตัวด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็วในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของธนาคาร
  • กรณีที่มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Krungsri Trade Link สามารถตรวจสอบภาระคงค้างและวงเงินคงเหลือสำหรับสินเชื่อ P/C under DLC ที่มีอยู่กับธนาคาร
บริการสินเชื่อภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ