บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Collection under Domestic Letter of Credit)

Banner

บริการที่เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ขายในประเทศในเรื่องการรับชำระค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุใน DLC

การบริการ
ธนาคารให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ DLC และกฎระเบียบต่างๆ ของสภาหอการค้านานาชาติ พร้อมทั้งมีขั้นตอนมาตรฐานในการติดตามการชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด DLC เพื่อให้ผู้ขายได้รับชำระเงินตามข้อกำหนดของ DLC

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าตามเอกสาร DLC ด้วยบริการตรวจสอบเอกสารระดับมืออาชีพพร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist-CDCS) ของธนาคาร
  • มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินตามข้อกำหนดของ DLC ด้วยมาตรฐานการติดตามการชำระเงินของธนาคาร
บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ
 
ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ