บริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศ (Trust Receipt Domestic)

บริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศ

บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ เพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการ
ธนาคารให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยธนาคารจะชำระค่าสินค้าแก่ผู้ขายตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC) หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศ ผู้ซื้อจะชำระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร

บริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศมี 3 ประเภท
  1. สินเชื่อภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Trust Receipt under Domestic Letter of Credit)
  2. สินเชื่อภายใต้การชำระเงินล่วงหน้าในประเทศ (Trust Receipt under Domestic Advance Payment)
  3. สินเชื่อภายใต้การเปิดบัญชีขายเชื่อในประเทศ (Trust Receipt under Domestic Open Account)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD)
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างคล่องตัวด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็วในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของธนาคาร
  • กรณีที่มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Krungsri Trade Link สามารถตรวจสอบภาระคงค้างและวงเงินคงเหลือสำหรับสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศที่มีอยู่กับธนาคาร
บริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ