บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC, Domestic Letter of Credit)

บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

หากท่านต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นเรื่องการชำระเงินให้แก่คู่ค้าในประเทศและต้องการเปิด DLC ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายเพื่อให้การซื้อขายสินค้าสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการ
ธนาคารให้บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC) ตามคำขอของผู้ซื้อไปยังผู้ขายสินค้าในประเทศไทยโดยธนาคารจะชำระเงินค่าสินค้าเมื่อผู้ขายยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของ DLC

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการเปิด DLC สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขายในประเทศว่าจะได้รับชำระเงินจากธนาคาร หากยื่นเอกสารสินค้าออกที่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของ DLC
  • มั่นใจได้กับบริการตรวจสอบเอกสารระดับมืออาชีพพร้อมคำแนะนำการเปิด DLC ทุกขั้นตอนจากทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist-CDCS) ของธนาคาร
บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ