บริการสำหรับผู้ซื้อในประเทศ

บริการสำหรับผู้ซื้อในประเทศ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกสบาย


บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DLC)
หากท่านต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นเรื่องการชำระเงินให้แก่คู่ค้าในประเทศและต้องการเปิด DLC ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายเพื่อให้การซื้อขายสินค้าสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อในประเทศ (Trust Receipt Domestic)
บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ เพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ