บริการยืนยันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Contract Online Confirmation)

Banner

ช่องทางใหม่สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถยืนยันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Confirmation) ผ่านระบบ Krungsri Tradelink
 • รวดเร็ว สามารถทำ FX Confirmation ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • สะดวก ไม่ต้องเดินทางมายังธนาคารเพื่อนำส่ง Foreign Exchange Contract
 • ลดขั้นตอน ลดภาระด้านการจัดการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร

ขั้นตอนสมัครใช้บริการ
 1. ติดต่อศูนย์ธุรกิจกรุงศรีเพื่อสมัครใช้บริการ
 2. ผู้ทำรายการรับ User ID และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ Krungsri Tradelink เพื่อทำรายการยืนยันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำรายการ FX Confirmation ผ่านระบบ Krungsri Tradelink จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามที่ระบุในหนังสือแจ้งรายชื่อตัวแทนในการทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ตามสัญญาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและ / หรือสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น

บริการที่เปิดให้บริการผ่านระบบ Krungsri Tradelink

บริการด้านการนำเข้า
 • บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit)
 • บริการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Letter of Credit Amendment)
 • บริการโอนเงินออก (Outward Fund Transfer)
บริการด้านการส่งออก
 • บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต ( Letter of Credit  Advising)
 • บริการโอนเงินเข้า (Inward Fund Transfer)
บริการอื่นๆ
 • บริการข้อมูลธุรกรรมการค้าต่างประเทศ เช่น ข้อมูลวงเงิน ยอดคงเหลือ ข้อมูลธุรกรรมการค้าต่างประเทศย้อนหลัง ข้อมูลเงินโอนต่างประเทศ ข้อมูลรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น
 • บริการแจ้งสถานะการทำรายการ สำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน Krungsri Tradelink เพื่อติดตามสถานะของรายการในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างรายการ การอนุมัติรายการและการยกเลิกรายการ
 • บริการ Download ข้อมูลธุรกรรมการค้าต่างประเทศในรูปแบบ Excel ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภายในของผู้ใช้บริการ

 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ