บริการวางค้ำประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

Banner

ธนาคารให้บริการค้ำประกันค่าภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำเข้า/ส่งออกต่อกรมศุลกากรโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรตามเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้
  • ผู้ประกอบการจะต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกันประเภท e-Guarantee ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียนกับธนาคาร
  • ผู้ประกอบการลงนามในคำขอให้ธนาคารค้ำประกันต่อกรมศุลกากรเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอให้ธนาคารค้ำประกันค่าภาษีอากรต่อกรมศุลกากรได้หลายรายการภายในวงเงินที่ได้รับ
  • เมื่อผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรแล้ว ธนาคารจะดำเนินการค้ำประกัน พร้อมทั้งลดยอดวงเงิน e-Guarantee ของผู้ประกอบการตามขั้นตอนที่กรมศุลกากรและธนาคารตกลงกัน
  • ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอคืนอากรจากกรมศุลกากรได้ทันทีเมื่อมีการส่งสินค้าออกโดยไม่ต้องรอให้ครบทั้งจำนวนที่นำเข้า โดยเมื่อกรมศุลกากรอนุมัติการคืนอากรแล้ว ธนาคารจะเพิ่มวงเงิน e-Guarantee คืนให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้วงเงินที่ได้รับคืนได้ทันที

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ลดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากร ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการออกของและสามารถนำสินค้าออกไป ทำการผลิตเพื่อส่งออกได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
  • ผู้ประกอบการได้รับการคืนอากรเร็วขึ้นและสามารถทยอยขอคืนอากรได้ทุกครั้งที่มีการส่งออก
  • ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียน

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ