บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Reciept)

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการ
ธนาคารให้บริการสินเชื่อแก่ผู้นำเข้า (T/R) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจทั้งสกุลเงินบาท และสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยจะชำระค่าสินค้าตาม L/C หรือตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้าหรือภายใต้การโอนเงินออกแก่ผู้ส่งออกเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาสินเชื่อเพื่อผู้นำเข้า ผู้นำเข้าจะชำระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร

บริการสินเชื่อเพื่อผู้นำเข้ามี 4 ประเภท
  1. สินเชื่อเพื่อผู้นำเข้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (T/R under Import Letter of Credit)
  2. สินเชื่อเพื่อผู้นำเข้าภายใต้ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (T/R under Import Bills for Collection)
  3. สินเชื่อเพื่อผู้นำเข้าภายใต้การโอนเงินออก (T/R under Open Account)
  4. สินเชื่อเพื่อผู้นำเข้าภายใต้การชำระเงินล่วงหน้า (T/R under Advance Payment)
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD)
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างคล่องตัวด้วยขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็วในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของธนาคาร
  • กรณีที่มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Krungsri Trade Link สามารถตรวจสอบภาระคงค้างและวงเงินคงเหลือสำหรับสินเชื่อ T/R ที่มีอยู่กับธนาคาร

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5

 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ