บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ (Shipping Guarantee)

บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ

ท่านสามารถดำเนินการออกสินค้าที่ท่าเรือได้ก่อนโดยไม่ต้องมีต้นฉบับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L) เพื่อนำไปผลิตหรือจำหน่ายได้ทันตามความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจการค้า

การบริการ
กรณีที่สินค้ามาถึงท่าเรือก่อนที่ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าจะส่งมายังธนาคาร ผู้นำเข้าสามารถรับสินค้าได้ก่อนโดยธนาคารจะร่วมลงนามกับผู้นำเข้าในหนังสือค้ำประกันของบริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อใช้แทนใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ เพื่อขอให้บริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าไว้ที่ท่าเรือ
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือได้ทันที จึงไม่เสียเวลาและโอกาสในการผลิตสินค้าหรือจำหน่ายสินค้า
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าไว้ที่ท่าเรือ
  • กรณีที่มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Krungsri Trade Link สามารถตรวจสอบภาระคงค้างของ Shipping Guarantee ที่มีอยู่กับธนาคาร
บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ