บริการโอนเงินออก (Outward Fund Transfer)

บริการโอนเงินออก

บริการที่ทำให้ท่านมั่นใจว่า สามารถโอนเงินให้คู่ค้าในต่างประเทศได้ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ตามที่ได้ตกลงไว้กับคู่ค้า

การบริการ
ธนาคารให้บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นที่มีต่อผู้รับโอนในต่างประเทศด้วยระบบ SWIFT ระหว่างธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของธนาคารจะช่วยให้ท่านสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สามารถยื่นคำขอโอนเงินออกได้ที่สาขาธนาคาร และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศทุกแห่ง
  • สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้คู่ค้าในต่างประเทศได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ด้วยระบบโอนเงินมาตรฐานระดับโลกของธนาคาร
  • สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้คู่ค้าในต่างประเทศได้ทั่วโลกด้วยเครือข่ายทั่วโลกของธนาคารพันธมิตรของธนาคาร
  • กรณีที่มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Krungsri Trade Link สามารถส่งคำสั่งการโอนเงินออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายการและจัดพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ