บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit)

บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า

หากท่านต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นในการชำระเงินให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศ และต้องการเปิด L/C ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาซื้อขาย เพื่อให้การนำเข้าสินค้าสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการ    
ธนาคารให้บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) สำหรับผู้นำเข้าที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศว่า เมื่อผู้ขายยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C แล้วผู้ขายจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการเปิด L/C สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าว่าจะได้รับชำระเงินจากธนาคาร หากยื่นเอกสารส่งออกที่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C
  • มั่นใจได้กับบริการตรวจสอบเอกสารระดับมืออาชีพพร้อมคำแนะนำการเปิด L/C ทุกขั้นตอนจากทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist-CDCS) ของธนาคาร
  • กรณีที่มีการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Krungsri Trade Link สามารถส่งคำสั่งการเปิด L/C ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังสามารถเรียกดูสถานะรายการ จัดพิมพ์สำเนา L/C ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบภาระคงค้างของวงเงิน L/C
บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ