บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collcetion)

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

หากท่านต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นในการชำระเงินให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศในการได้รับชำระเงินค่าสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็วตามคำสั่งเรียกเก็บเงิน

การบริการ
ธนาคารให้บริการรับเอกสารเรียกเก็บเงินจากธนาคารของผู้ขายในต่างประเทศ และแจ้งผู้นำเข้าให้ดำเนินการชำระเงินหรือรับรองการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้าตามคำสั่งและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน (Collection Instruction) ของผู้ขาย

ประเภทของคำสั่งและเงื่อนไขการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า
  • Document against Payment - D/P
เงื่อนไขที่ผู้นำเข้าสามารถรับเอกสารจากธนาคารเพื่อนำไปรับสินค้าหลังจากได้ชำระเงินให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
  • Document against Acceptance - D/A
เงื่อนไขที่ผู้นำเข้าสามารถรับเอกสารจากธนาคารเพื่อนำไปรับสินค้าหลังจากได้รับรองการชำระเงินตามตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ได้รับแจ้งจากธนาคารทันทีที่มีเอกสารเข้า เพียงแจ้งให้ผู้ส่งออกในต่างประเทศส่งตั๋วเรียกเก็บมายังธนาคาร ดังนี้
        BANK OF AYUDHYA PCL. (Head Office)                      
        International Trade Department, 4th Floor
        1222 Rama III Road, Bang Phongphang,
        Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
        SWIFT : AYUDTHBK
  • มั่นใจได้กับบริการตรวจสอบคำสั่งและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน (Collection Instruction) ของผู้ขายก่อนดำเนินการออกสินค้าพร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอนจากทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างประเทศของธนาคาร
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ