บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Transfer)

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ส่งออกและผู้ผลิตสินค้า ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้า หรือตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า

การบริการ
ธนาคารให้บริการโอนสิทธิ์และเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้รับจากธนาคารผู้เปิด L/C ไปยังผู้รับประโยชน์รายอื่นภายใต้เงื่อนไขการโอนที่ได้ระบุไว้ใน L/C ตามคำร้องขอของผู้ส่งออกหรือตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการผลิต (Manufacture) และธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) โดยการให้ผู้รับประโยชน์รายอื่นผลิตสินค้าแทนบางส่วนหรือผลิตแทนทั้งหมด จึงเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาสินค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า
  • สร้างความมั่นใจให้ท่านและผู้ผลิตสินค้าของท่านว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าตามเอกสาร L/C ด้วยบริการตรวจสอบเอกสารระดับมืออาชีพพร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist-CDCS) ของธนาคาร

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ