บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Purchase / Discount Export Bills for Collection) (Purchase / Discount Export Bills under Letter of Credit)

บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออกสินค้าเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริการ
ธนาคารให้บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออก โดยรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกและตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถนำเงินไปชำระค่าวัตถุดิบ/สินค้า ชำระคืนสินเชื่อเพื่อการส่งออกหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการก่อนที่ผู้ส่งออกจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากธนาคารผู้เปิด L/C หรือธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เสริมสภาพคล่องของกิจการด้วยเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการชำระค่าวัตถุดิบ/สินค้าหรือค่าใช้จ่ายอี่นๆ โดยไม่ต้องรอรับชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C หรือธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
บริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ