บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Confirmation)

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ส่งออกเมื่อได้ L/C จากคู่ค้าในต่างประเทศและไม่แน่ใจในฐานะทางการเงินของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของผู้เปิด L/C

การบริการ
ธนาคารให้บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเพิ่มเติมจากธนาคารผู้เปิด L/C เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกในการได้รับชำระเงิน เมื่อผู้ส่งออกได้ยื่นเอกสารและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ L/C อย่างถูกต้องครบถ้วน
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สามารถใช้บริการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการขายภายใต้ L/C ได้กับลูกค้าทั่วโลก
  • สร้างความมั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้า หากยื่นเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C ทุกประการ
  • มั่นใจในความเชี่ยวชาญของผู้ชำนาญการด้านเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Specialist-CDCS) ของธนาคาร

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ