บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟ เครดิต (Export Bills under Letter of Credit)

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟ เครดิต

บริการที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้ส่งออกในการได้รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในประเทศตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุใน L/C

การบริการ
ธนาคารให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารการส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C และกฏระเบียบต่างๆ ของสภาหอการค้านานาชาติ พร้อมทั้งมีขั้นตอนมาตรฐานในการจัดส่งตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกและการติดตามการชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C เพื่อให้ผู้ส่งออกได้รับชำระเงินตามข้อกำหนดของ L/C

ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าตามเอกสาร L/C ด้วยบริการตรวจสอบเอกสารระดับมืออาชีพพร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Certified Documentary Credit Special-CDCS) ของธนาคาร
  • มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินตามข้อกำหนดของ L/C ด้วยมาตรฐานการติดตามการชำระเงินของธนาคาร
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ