บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกภายใต้การโอนเงินเข้า (Export Discount under Open Account)

บริการรับซื้อลดตั๋วสินค้าออกภายใต้การโอนเงินเข้า

บริการที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออกที่ขายสินค้าให้กับคู่ค้าในต่างประเทศด้วยเงื่อนไขการชำระเงินแบบขายเชื่อ (Open Account)

การบริการ
ธนาคารให้บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกภายใต้การโอนเงินเข้า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออก ให้แก่ผู้ส่งออกที่รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธี Open Account ก่อนที่ผู้ส่งออกจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • ช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยธนาคารรับซื้อตั๋วส่งออก 100% ของยอดเงินตาม Invoice

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ